روغن موتور لکسوس آی اس کانورتیبل

روغن موتور مناسب لکسوس IS convertibleدر جدول ذیل ذکر گردیده است

 روغن موتور تمام سنتتیک SN 5W30 آیسین

 

 

 aisin 5w30