روغن موتور مرسدس بنز کلاس S

مرسدس بنز کلاس s در مدلهای ذیل تولید و عرضه شده است در اینجا روغن موتور این مدلها ارائه میگردد

روغن موتور مرسدس بنز S500

روغن موتور مرسدس بنز S600

روغن موتور مرسدس بنز S230

روغن موتور مرسدس بنز S280

روغن موتور مرسدس بنز S300

روغن موتور مرسدس بنز S350

  

 

 در جدول ذیل مشخصات روغن موتور بنز کلاس S مدل 2016 گردآوری شده است

مدل بنز کلاس S

حجم روغن موتور

سطح کیفیت روغن موتور

ویسکوزیته روغن موتور

بنز S550

6.5 lit

API SN

 

 

0W30

 

5W30

5W40

 

بنز S500

8 lit

API SN

بنز S600

8 lit

API SN

بنز S230

8 lit

API SN

بنز S280

8 lit

API SN

بنز S300

8 lit

API SN

بنز S350

8 lit

API SN

بنز S600

10.5 lit

API SN

بنز AMG S63 4MATIC

8.5 lit

API SN

5W40 , 0W40

 

 روغن موتورهای مناسب بنز کلاس S