افزدونیهای بازدارنده خوردگی و نقش آنها در روغن موتور

 

 

 

بازدارنده های خوردگی، ترکیبات شیمیایی هستند که هنگامی که به یک مایع یا گاز اضافه شده، باعث کاهش نرخ خوردگی مواد(معمولا یک فلز یا آلیاژ) میشود.

اثربخشی یک بازدارنده های خوردگی بستگی به ترکیب مایع، مقدار آب، و رژیم جریان دارد.

یک مکانیزم معمول و رایج، برای مهار خوردگی شامل تشکیل یک پوشش، اغلب یک لایه غیر فعال، که به فلز مانع از دسترسی از ماده خورنده میشود

ماهیت مواد بازدارنده خورندگی به مواد در حال محافظت (که اغلب اشیاء فلزی هستند) و به عوامل خورنده که بایستی خنثی شوند بستگی دارد

عوامل خورنده به طور کلی اکسیژن، سولفید هیدروژن و دی اکسید کربن هستند

اکسیژن به طور کلی توسط، مهار کننده های تقلیل(reductive inhibitors) مانند آمینها و هیدرازین حذف میشود