جيلران موتور

روغن موتور مناسب جیلی امگراند emgrand X7

  SM 10W40 مناطق گرم

SN 5W-30 مناطق سرد

موتور 1800 سی سی 3.5 لیتر

موتور 2000 سی سی 4 لیتر

موتور 2400 سی سی 4 لیتر

روغن موتور جیلی امگراند EC7-RV

10W-40 SM برای مناطق  گرم

5w-30 , SM/SN, برای هوای سرد

ظرفیت روغن موتور : 4 لیتر

روغن موتور مناسب جیلی EC7

 10W-40 SM برای مناطق  گرم

5w-30 , SM/SN, برای هوای سرد

ظرفیت روغن موتور : 4 لیتر