روغن موتور آئودی کیو 5

 

روغن موتور مناسب آئودی Q5 در جدول ذیل ذکر گردیده است

 روغن موتور تمام سنتتیک SN 5W30 آیسین

 روغن موتور آیسین SN 5W40تمام سنتتیک

 

 

 

 

 

آئودی  مدل کیو 5 Audi Q5 engine oil    

مدل Q5 2.0T موتور 2000سی سی 4 سیلندر حجم روغن موتور 4.6 لیتر 5W30 SNیا 5W40 سطح کیفیت SN

مدل Q5 3.0T موتور 3000سی سی 6سیلندر حجم روغن موتور 4.6 لیتر 5W30 SNیا 5W40 سطح کیفیت SN

مدل Q5 TDI موتور 3000سی سی 6 سیلندر حجم روغن موتور 4.6 لیتر 5W30 SNیا 5W40 سطح کیفیت SN

مدل Q5 Hubrid موتور 2000سی سی 4 سیلندر حجم روغن موتور 4.6 لیتر 5W30 SNیا 5W40 سطح کیفیت SN

مدل SQS موتور 3000سی سی 6سیلندر حجم روغن موتور 4.6 لیتر 5W30 SNیا 5W40 سطح کیفیت SN