روغن موتور توصیه شده برای سیتروئنc5

حجم روغن موتور : 4.5 لیتر

زمان کارکرد مناسب سرویس روغن: 12400مایل یا حدود 17000کیلومتر

سطوح کیفی روغن موتور توصیه شده: API SL, API SM, API SN

 سطوح ویسکوزیته روغن موتور توصیه شده:

برای خودرو سیتروئن C5 بنزین سوز، سطوح ویسکوزیته در طیف 5W30, 10W40 و برای نوع گازوئیل سوز آن سطح ویسکوزیته 5W40 توصیه میشود. محصولات روغن موتور به شرح زیر جهت مصرف در خودرو سیتروئن C5 توصیه می شود.

 SM 5W-40

 SL 10W-40 semi-synthetic

 SN 5w-30