هوندا (Honda)

  

روغن موتور مناسب هوندا آکورد

موتور 2400 سی سی  , 4.2 lit

موتور 3500 سی سی , 4.3 lit

API SN , SAE 5W-20

روغن موتور هوندا سیویک

موتور 2400 سی سی SN 5W-20 , 4.2 lit

موتور 1800 سی سی SN 5W-20 , 3.7 lit

روغن موتور هوندا CR-V

 

روغن موتور هوندا کراس تور

 

روغن موتور هوندا سیتی

0W-20  SN, 3.6 lit

SN 5W-30 , 3.6 lit

روغن موتور هوندا فیت

 

روغن موتور هوندا CR-V

 برای موتور 2400 سی سی

SN 5W-20 , 4.4 lit

روغن موتور هوندا اینسایت

 

روغن موتور هوندا اودیسی

 

روغن موتور هوندا پایلوت

 

روغن موتور هوندا ریدج لاین