روغن موتور کیا اپتیما هیبرید

 

SN 5W30 تمام سنتتیک برای دماهای سردتر از 30- درجه سانتیگراد

SN 10W30 تمام سنتتیک  برای دماهای تا 20- درجه سانتیگراد

SN 10W40  تمام سنتتیک  برای دماهای تا 10- درجه سانتیگراد

SN 20W50 تمام سنتتیک برای دماهای تا 5- درجه سانتیگراد و مناطق خیلی گرم

حجم روغن موتور 4.8 لیتر

روغن موتور تمام سنتتیک SN 5W30 آیسین