مزدا (Mazda)

  

روغن موتور مزدا2         

 SN 5W-30 , 4.2 lit برای مناطق سرد و معتدل 

SN 5W-40 , 4.2 lit برای مناطق گرمسیری

روغن موتور مزدا3

SN 5W-30, 4.3 lit برای منطق سرد و معتدل

SN 5W-40, 4.3 lit  برای مناطق گرمسیری

روغن موتور مزدا 5

SN 5W-30 , 5 lit برای مناطق سرد و معتدل 

SN  5W-40, 5 lit  برای مناطق گرمسیری  

 روغن موتور مزدا 6 Mazda6

SN 5W-30 ,4.7 lit برای مناطق سرد و معتدل

SN, 5W-40, 4.7 lit برای مناطق گرمسیری

CX-5

 

CX-9

 

MX-5 Miata