روغن موتور مناسب ميتسوبيشي گالانت

روغن موتور مناسب ميتسوبيشي گالانت با توجه به سال توليد و حجم موتور در جدول ذيل تعيين شده است اين اطلاعات با مطالعه دقيق دفترچه فني اين خودرو گردآوري شده و حجم روغن موتور ها با تعويض فيلتر مي باشد.

حجم موتور

سال توليد

روغن موتور پيشنهادي

حجم روغن موتور (ليتر)

2500سي سي

2003

sm 10w40

4.3 ليتر

2500سي سي

2002

sm 10w40

4.3 ليتر

2500سي سي

2001

sm 10w40

4.3 ليتر

2500سي سي

2000

sm 10w40

4.3 ليتر

2500سي سي

1999

sm 10w40

4.3 ليتر

2500سي سي

1998

sm 10w40

4.3 ليتر

2500سي سي

1997

sm 10w40

4.3 ليتر

2500سي سي

1995

sm 10w40

4.3 ليتر

2500سي سي

1994

sm 10w40

4.3 ليتر

2500سي سي

1993

sm 10w40

4.3 ليتر

2000سي سي

2003

sm 10w40

4.3 ليتر

2000سي سي

2002

sm 10w40

4.3 ليتر

2000سي سي

2001

sm 10w40

4.3 ليتر

2000سي سي

2000

sm 10w40

4.3 ليتر

2000سي سي

1999

sm 10w40

4.3 ليتر

2000سي سي

1998

sm 10w40

4.3 ليتر

2000سي سي

1997

sm 10w40

4.3 ليتر

2000سي سي

1990

20w50 SL

4 ليتر

2000سي سي

1989

20w50 SL

4 ليتر

2000سي سي

1988

20w50 SL

4 ليتر

2000سي سي

1987

20w50 SL

3.5 ليتر

2000سي سي

1986

20w50 SL

3.5 ليتر

2000سي سي

1985

20w50 SL

3.5 ليتر

2000سي سي

1984

20w50 SL

4.3 ليتر

2000سي سي

1996

20w50 SL

4.8 ليتر

2000سي سي

1995

20w50 SL

4.8 ليتر

2000سي سي

1994

20w50 SL

4.8 ليتر

2000سي سي

1993

20w50 SL

3.9 ليتر

2000سي سي

1992

20w50 SL

3.9 ليتر

2000سي سي

1991

20w50 SL

3.9 ليتر

2400سي سي

2003

sm 10w40

3.8 ليتر

2400سي سي

2002

sm 10w40

3.8 ليتر

2400سي سي

2001

sm 10w40

3.8 ليتر

2400سي سي

2000

sm 10w40

3.8 ليتر

2400سي سي

1999

sm 10w40

3.8 ليتر

1800 سي سي

1996

20w50 SL

3.8 ليتر

1800 سي سي

1995

20w50 SL

3.8 ليتر

1800 سي سي

1994

20w50 SL

3.8 ليتر

1800 سي سي

1993

20w50 SL

3.9 ليتر

1800 سي سي

1992

20w50 SL

3.9 ليتر

1800 سي سي

1991

20w50 SL

3.9 ليتر

1800 سي سي

1990

20w50 SL

3.9 ليتر

1800 سي سي

1989

20w50 SL

3.9 ليتر

1800 سي سي

1988

20w50 SL

5.6 ليتر

1800 سي سي

1987

20w50 SL

5.6 ليتر

1800 سي سي

1986

20w50 SL

5.6 ليتر

1800 سي سي

1985

20w50 SL

5.6 ليتر

1800 سي سي

1984

20w50 SL

5.6 ليتر

1600 سي سي

1988

20w50 SL

3.9 ليتر

1600 سي سي

1987

20w50 SL

3.5 ليتر

1600 سي سي

1986

20w50 SL

3.5 ليتر

1600 سي سي

1985

20w50 SL

3.5 ليتر

1600 سي سي

1984

20w50 SL

4 ليتر