پورشه (Porsche)

 

         روغن موتور پورشه باكستر   Boxster Models

 SN 5W30  تمام سنتتیک برای مناطق سرد و معتدل

SN 5W40  تمام سنتتیک برای ماطق گرمسیری

ظرفیت روغن موتور پورشه باکستر 7.5لیتر

روغن موتور پورشه کایمن  Cayman Models

SN 5W30  تمام سنتتیک  برای مناطق معتدل  وسرد

SN 5W40  تمام سنتتیک برای مناطق گرم

ظرفیت روغن موتور پورشه کایمن  7.5لیتر

روغن موتور پورشه 911 کاررا

 SN 5W30  تمام سنتتیک برای مناطق سرد و معتدل

SN 5W40  تمام سنتتیک برای ماطق گرمسیری

ظرفیت روغن موتور پورشه ;کاررا 8.5لیتر

روغن موتور پورشه پانامرا     Panamera Models

 SN 5W30  تمام سنتتیک  برای مناطق معتدل  وسرد

SN 5W40  تمام سنتتیک برای مناطق گرم

ظرفیت روغن موتور پورشه پانامرا  9لیتر

روغن موتور پورشه كاين   Cayenne Models

 SN 5W30  تمام سنتتیک برای مناطق سرد و معتدل

SN 5W40  تمام سنتتیک برای ماطق گرمسیری

ظرفیت روغن موتور پورشه کاین 8.5لیتر