سوزوکی (Suzuki)

  

Kizashi روغن موتور سوزوکی کیزاشی

روغن موتور مناسب سوزوکی کیزاشی

API SN & SAE 5W-40 & 4.5 lit تمام سینتتیک 

SX4 SportBack

 

SX4 Sedan

 

SX4 Crossover

 

Grand Vitaraروغن موتور مناسب سوزوکی ویتارا

روغن موتور مناسب سوزوکی 1600 cc

API SN & SAE 5W-40 & 4.2 lit تمام سینتتیک

API SN & SAE 5W-30 & 4.8 lit تمام سینتتیک موتور 2400CC

Equator

 

suzuki sierra   روغن موتور سوزوکی سرا