روغن موتور206تيپ 6

 سلام 206 تيپ 6 دارم تابحال روغن موتور سينتتيك 10W40 موتوسل استفاده كردم اين دفعه تعويض روغني موتوسل كانگورو 10W40 نيمه سنتتيك استفاده كرد (فرمولSM/CF)آيا اشتباه كرده است؟

پاسخ مدير سايت:

 

براي 206 با حجم موتور 1600 سي سي روغن موتور با ويسكوزيته 10W40 و باظرفيت 3.8 ليتر توصيه شده است پايه روغن موتور اين خودرو سينتتيك يا نيمه سينتتيك است روغن موتور مصرفي شما براي خودرويتان مناسب بوده و كاركرد آن برايتان مسجل خواهد شد.