روغن موتور سمند EF7

روغن موتور سمند EF7 چیست؟

روغن موتوربا مشخصه 10W-40 SLیا 10W-40 SMبرای سمند EF7مناسب است.