روغن موتور پراید132

باسلام   روغن توصیه شده برای پراید 132 چیست؟آیا 10W-40  SN-SLمیشه ریخت؟

4374***0913

 

سلام.چند روغن موتورباویسکوزیته 20W-50باسطح کیفی SG یا SJ ویا SL باحجم 3.5لیتربرای پراید 132مناسب است.