آیا برای 206تیپ 5 میتوانروغن آترود 15W-40استفاده کرد؟

آیا برای 206تیپ 5 میتوانروغن آترود 15W-40استفاده کرد؟

4757***0935

 

سلام .خیر روغن موتور 10W-40 آترود یامارکی غیراز آترود یاروغن 5W-40استفاده شود.