روغن های پایه

روغن پایه ها تفاوت زیادی با یکدیگر در اجزا مولکولی و در نتیجه در خواص فیزیکی و شیمیایی( به عنوان مثال در خاصیت گرانروی، دما ) دارند.

دانستنيها