سطح کیفیت API SN/GF-5/DEXOS1

 در اکتبر سال 2010 و برای مصرف در خودروهای تولیدی سال 2011وقبل از آن ابداع شده است. (این سطح کیفیت)برای کنترل بیشتر لجن های (اسیدی)ایجادشده، محافظت بیشتر پیستونها در دماهای بالاتر ،ومطابقت بالاتر با آب بندها را بوجودمیاورد. API SNبا ویژگی صرفه جویی درمصرف انرژی مطابق با استانداردILSAC GF-5 عملکردبسیار بالایی را با صرفه جویی در مصرف سوخت،محافظت از توربوشارژر،مطابقت وسازش پذیری با سیستم کنترل گازها های خروجی،ومحافظت از موتورهایی که در آنها میزان اتانول سوخت  به E85میرسد را فراهم میاورد.

در اول اکتبر سال 2010،موسسه نفت آمریکا(API) وکمیته بین المللی استاندارد وتاییدروان کننده ها(ILSAC)،به بازاریابی اجازه میدهدکه از مشخصات روغن جدیدخود،SN،SNحفظ منابع و ILSACGF-5استفاده نماید.همچنین برای خودروهای روز اروپا یی وشرکتهای تولیدکننده دراروپا(ACEA)خصوصیات ومشخصات جدیدی برای موتورهای بنزینی در دسامبر 2010 اجباری می شود.همه این مشخصات جدید،پیشرفت قابل توجهی  در عملکرد خودروهای مسافرتی سال 2011بوجود میاورد.یکی دیگر از تغییرات قابل توجه توسط جنرال موتورز است که دیگر حمایتILSAC را ندارداما در سراسر جهان مشخصه اصلی روغن خودکه dexosنامیده میشود را معرفی کرده است .همه مدل های جنرال موتورز در سال 2011 روغن با مشخصهdexos را بایستی مصرف نمایند.

 

 

 

 

دانستنيها