روغن موتور آئودی آی 6

 

روغن موتور آئودی با کد موتور CALA

 AUDI A6 3.2 L 6 CYL

تعداد سیلندر

6 سیلندر

روغنهای مناسب

حجم موتور

3200 سی سی

 

سطح کیفیت روغن موتور توصیه شده  برای آئودی A6

API SM , API SN

SN

SM

سطح ویسکوزیته روغن موتور توصیه شده  برای آئودی A6

SAE 5W-40, SAE 5W-30, SAE 10W-30

 5w-30

5W-40

حجم روغن موتوربا تعویض فیلتر برای آئودی A6

6.5 لیتر

 

روغن دنده مدل دنده اتوماتیک

VTF

 

حجم روغن دنده اتوماتیک 5 سرعتهtransmission

5 لیتر

 

روغن ترمز(Brake fluid)

DOT-4

 

سطح کیفیت روغن دیفرانسیئل

SLF

 

 حجم روغن دیفرانسیئل جلو آئودی

1.3 لیتر

 

حجم مایع خنک کننده(cooling system)

9 لیتر

  

ضدیخ های پیشنهادی

ویتال(VITAL)و ضد یخ AMSOIL coolant

در دفترچه فنی خودروهای آئودی برای نوع روغن موتور سطح کیفیت SEO  و برای سطح کیفیت روغن دنده اتوماتیک سطح کیفیت  VTF تعریف و پیشنهاد شده است.

سطح کیفیت VTF روغن دنده CVT که تاییدیه استاندارد  G 052 180 A2 را دارد می باشد.

 

 


روغن موتور مناسب آئودی A6 در جدول ذیل ذکر گردیده است

 روغن موتور تمام سنتتیک SN 5W30 آیسین

 روغن موتور آیسین SN 5W40تمام سنتتیک