روغن موتور مناسب آزرا AZERA

 مخاطبین محترم می توانند جهت کسب اطلاعات در مورد روغن موتور هیوندا آزار یا هیوندا گرانجور در مدلها یا سالهای تولید مختلف و حجم موتور مختلف به لینکهای ذیل مراجعه نمایند این اطلاعات از دفترچه فنی هیوندای آزرا استخراج گردیده است .

روغن موتور مناسب آزار 2400 سی سی

روغن موتور مناسب آزار 3000سی سی

روغن موتور مناسب آزرا 3342 سی سی

روغن موتور هیوندای آزرا مدل 2016

روغن موتور هیوندای آزرا مدل 2015

روغن موتور هیوندای آزرا مدل 2014

روغن موتور هیوندای آزرا مدل 2013

روغن موتور هیوندای آزرا مدل 2012

 روغن موتور هیوندای آزرا مدل 2011

روغن موتور هیوندای آزرا مدل 2010

روغن موتور هیوندای آزرا مدل 2009

روغن موتور هیوندای آزرا مدل 2008

روغن موتور هیوندای آزرا مدل 2007

روغن موتور هیوندای آزرا مدل 2006