روغن موتور مناسب نيسان مورانو

روغن موتور و روان كننده هاي مناسب و توصيه شده براي نيسان مورانو

روغن موتور نیسان مورانو مدل 2016

روغن موتور نیسان مورانو مدل 2015

روغن موتور نیسان مورانو مدل 2009 

 

حجم موتور

سال توليد

روغن موتور توصيه شده

نوع روغن ترمز نيسان مورانو

Transmission Oil

مشخصات روغن دنده نيسان مورانو

حجم روغن دنده

ظرفيت ضديخ  و مايع خنك كننده مورانو

3500 سی سی

2013

5w30

DOT 4

API GL-5/GL-4, SAE 80w90 mineral

0.55 liters

9.4 liters

2012

5w30

DOT 4

API GL-5/GL-4, SAE 80w90 mineral

0.55 liters

9.4 liters

2011

5w30

DOT 4

API GL-5/GL-4, SAE 80w90 mineral

0.55 liters

9.4 liters

2010

5w30

DOT 4

API GL-5/GL-4, SAE 80w90 mineral

0.55 liters

9.4 liters

2009

5w30

DOT 4

API GL-5/GL-4, SAE 80w90 mineral

0.55 liters

9.4 liters

2008

10w40

DOT 4

API GL-5/GL-4, SAE 80w90 mineral

0.55 liters

9.4 liters

2007

10w40

DOT 4

API GL-5/GL-4, SAE 80w90 mineral

0.55 liters

9.6 liters

2006

10w40

DOT 4

API GL-5/GL-4, SAE 80w90 mineral

0.55 liters

9.6 liters

2005

10w40

DOT 4

API GL-5/GL-4, SAE 80w90 mineral

0.55 liters

9.6 liters

2004

10w40

DOT 4

API GL-5/GL-4, SAE 80w90 mineral

0.55 liters

9.6 liters