روغن موتورهای مناسب اسکانیا

امتياز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غير فعال
 

روغن موتور با ویسکوزیته زیر توسط شرکت اسکانیا برای انواع مدل های این خودرو تو صیه شده است:

1-درجه API CI-4 و ویسکوزیتهE7-15W-40

2-روغن موتور LDF-15W-40

3-روغن موتورLDF-2,10W-40

 

 

دانستنيها