روغن موتور دیزلی CJ-4

سطح کیفیت CJ-4 برای مصرف در موتورهای دیزلی تولید شده 2007 و در جهت پاسخ به رعایت استاندارد آلایندگی اعلام شده از طرف آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا(EPA)طراحی گردیده است.

سطح کیفیت CJ-4 در اکتبر سال 2006 برای خودروهای دیزلی چهارزمانه وپرشتاب وسرعتی (HIGH-SPEED)  ابداع شد.

این نوع روغن موتورها جهت استفاده در خودروهای نسل جدید که فیلتر آنها از نوع diesel particulate filter (or DPF) و سیستم گازهای خروجی EGR و همچنین کمترین حد گوگرد را تولید میکنند توصیه شده است.

روغنهای CJ-4 برای استفاده در خودروهای با سوخت گازوئیل که درآنها حداکثر05.% (پنج صدم درصد)         500PPMاز کل سوخت یا گازوئیل را گوگرد(سولفور)تشکیل می دهدساخته شده اند.

 مصرف این نوع روغن موتورها درکشورها ومناطقی که گازوئیل عرضه شده درآنها دارای بیش از15PPMگوگرد یا سولفور می باشد ممکن است بر کارایی سیستم اگزوز وسیستم کنترل انتشار گازهای خروجی و همچنین بر دوام وکارایی اجزا وقطعات مجاور روغن تاثیر بگذارد.

روغن های با سطح کیفیت  CJ-4بر روغنهای باسطح ضوابط ،معیارها وکیفی CF-4,CI-4CH-4  برتری دارد.

تفاوت سطح کیفیت CJ-4 با سطوح کیفی قبلی از قبیل CI-4 چیست؟

برندهای تولید کننده سطح کیفیت CJ-4 و مشخصات فیزیکی روغن موتور آنها کدامند؟

سطح کیفیت CJ-4جهت مصرف در در چه خودروهایی توصیه میشود؟

دانستنيها