آریا دیزل

 

کشنده رنو پریمیوم 440سقف بلند 

روغن موتور مناسب رنو440  پريميوم

15W-40 CI-4

کشنده رنو پریمیوم سقف نرمال

روغن موتور مناسب رنو پريميوم

 15W40 CI-4 روغن موتور 

 

کشنده رنو لندر

روغن موتور مناسب كشنده رنو لندر
15W-40 CI-4

باری 380

 روغن موتور مناسب رنو كشنده باري 380
15W-40 CI-4

کراکس 440

 

 

 کشنده C&C 480 U

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

دانستنيها