مرتب خودرو

 Gonow aoosed GX-5 روغن موتور مناسب گونوو  

 

Gonow aoosed G5 روغن موتور مناسب گونوو  

 (( 2.4 L)2378 CC

دنده اتوماتیک

 REKSTONE

 

 MUSSO 2.3 L روغن موتور مناسب موسو

 API SM , SAE 5W-40 , 7.5 lit روغن موتور

API GL-5, SAE 80W-90, 1.9 lit روغن دنده

Antifreeze Red 10.5 lit ضدیخ

 MUSSO 3.2 L روغن موتور مناسب موسو 3200

 API SM , SAE 5W-40 8.2 lit روغن موتور

API GL-5, SAE 80W-90, 1.9 lit روغن دنده

Antifreeze Red 11.3 lit ضدیخ

 PAZHAN  V6 3000روغن موتور مناسب پاژن

 حجم موتور 2972 سانتی متر مکعب

5 دنده هیپویید

روغن اکسل جلو GL-5, SAE 80W-90, 1.8 lit

 روغن اکسل عقب GL-5, SAE 80W-90, 1.9 lit

 HEROUR روغن موتور مناسب پاژن هرور

 حجم موتور  2776 سانتی متر مکعب

روغن اکسل جلو GL-5, SAE 85W-90, 1.8 lit

روغن اکسل عقب GL-5, SAE 85W-90, 1.3 lit

 

 MP-X

 

 KY-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانستنيها