آئودی (Audi)

 

  روغن موتور آئودی آی 3    Audi A3

SN 5W30 Fullly synthetic

SN 5W40 Fullly synthetic

 روغن موتور آئودی آی 4  Audi A4

SN 5W30 Fullly synthetic

SN 5W40 Fullly synthetic

روغن موتور آئودی آی 5  Audi A5 Coupe

SN 5W30 Fullly synthetic

SN 5W40 Fullly synthetic

  روغن موتور آئودی آی 6  Audi A6

SN 5W30 Fullly synthetic

SN 5W40 Fullly synthetic

روغن موتور آئودی ای 7      Audi A7

SN 5W30 Fullly synthetic

SN 5W40 Fullly synthetic

روغن موتور آئودی آی 8     Audi A8

SN 5W30 Fullly synthetic

SN 5W40 Fullly synthetic

 روغن موتور آئودی الرود New Audi allroad

SN 5W30 Fullly synthetic

SN 5W40 Fullly synthetic

روغن موتور آئودی کیو 5   Audi Q5   

SN 5W30 Fullly synthetic

SN 5W40 Fullly synthetic

مدل Q5 2.0T موتور 2000سی سی 4.6 لیتر

روغن موتور آئودی کیو 7    Audi Q7

SN 5W30 Fullly synthetic

SN 5W40 Fullly synthetic

  روغن موتور آئودی تی تی کوپه Audi TT Coupe

SN 5W30 Fullly synthetic

SN 5W40 Fullly synthetic

  روغن موتور آئودی آر 8  Audi R8

SN 5W30 Fullly synthetic

SN 5W40 Fullly synthetic

روغن موتور آئودی مدل اس Audi S Models

SN 5W30 Fullly synthetic

SN 5W40 Fullly synthetic

 

دانستنيها