سوبارو (Subaru)

 

BRZ

 

  سوبارو امپرزاImpreza

 روغن موتور مناسب سوبارو امپرزا

5W-40 SN

5W-30 SN

Impreza WRX

 

 سوبارو لگاسيLegacy

 روغن موتور سوبارو لگاسي

 10W-40 SL

 5w-40 SM

Forester

 

XV Crosstrek

 

Outback

 

Tribeca

 

 

دانستنيها